Справка за отчетени дейности от договорни партньори на НЗОК

Ново изображение

  • ЕГН
  • ЛНЧ
  • Номер от НАП
  • Личен номер, идентификатор по спогодби и пр.
Резултатът на справката визуализира знак "+", когато в информационната система на НЗОК съществува отчетена дейност от договорен партньор за съответния месец. В случай, че желаете да имате достъп до пълния обем от информация, съдържаща се във Вашето здравно досие, можете да го направите на портала на НЗОК в меню "Услуги за граждани", като изберете услуга "Преглед на досие от здравноосигурените лица". Достъпът се осъществява с електронен подпис, с уникален код за достъп (УКД) или ПИК на НАП. Издаването на УКД се извършва на място в избрана от Вас РЗОК.
Резултати
Няма намерени данни.