Национална здравноосигурителна каса
Преглед на здравно досие
Информация за ползване на електронни услуги в портала на НЗОК
Настоящата страница предоставя възможност за достъп до електронната услуга за преглед на медицински досиета на здравноосигурени лица (ЗОЛ). Услугата е достъпна за всички ЗОЛ в Република България.
Посредством достъпа до услугата за преглед на медицински досиета, ЗОЛ могат да получат информация за своето здравословно състояние, както и за ползваните от тях медицински услуги – извършени прегледи, имунизации, изследвания, хоспитализации и други процедури. Също така, ЗОЛ могат да преглеждат информация за минали периоди и по този начин да проследят своята здравна история. Данните в досиетата се отнасят само за медицински услуги, предоставени от изпълнители на медицинска помощ (ИМП), които са договорни партньори на НЗОК.
Лицата, които се явяват родители, попечители или настойници на други лица имат възможност за достъп до медицинските досиета на подопечните си лица. Освен това, в рамките на своя потребителски интерфейс, ЗОЛ могат да предоставят достъп до своите досиета на избрани от тях лекари, които са договорни партньори на НЗОК.
За да използват услугата, потребителите трябва да разполагат с универсален електронен подпис (УЕП), издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията. Оторизираните за Република България доставчици на УЕП са следните:
За да получат достъп до услугата за преглед на медицински досиета, потребителите трябва да приложат УЕП, да попълнят форма за регистрация и да следват инструкциите във формата.
Инструкции за използването на услугата за онлайн преглед на здравни досиета.
Тест на конфигурация
Версия: 1.1.0.5
© 2009 - , НЗОК